Yunan Dili ve Edebiyatı programı, eski Hellen kültür ve uygarlığının kavranıp özümsenmesinî sağlayarak, verilen klâsik eğitim formasyonuyla topluma çağdaş, düşünen, akılcı ve hümanist görüşlü bireyler kazandırır.

Programın Amacı: Eğitimin amacı insanı düşünen benliğine eriştirmektir. Filolojik eğitimden beklenen de, akıl denetiminden kaçan, akıl dışı güçleri alt edebilecek yeni bilinçli güçlerin topluma kazandırılmasıdır. Klasik çağ yazar ve düşünürleriyle doğrudan temasa geçen öğrenci, zihinsel açıdan akılcı ve hümanist bir formasyon kazanmakta, klasik metinlerde ilk örneklerine rastladığı zihin özgürlüğü ilkesi sayesinde, her türlü dogmatik düşünceden kurtulmaktadır, insan olgunluk çağında bütün morfoloji ve sentaks bilgilerini unutsa bile, unutmayacağı tek şey, kazandığı filolojik formasyondur.

Ders içerikleri: Bolümde ilk iki yıl Yunan dilinin grameri, morfolojisi ve sentaksı öğretilmekte, bunun yanı sıra on üç yüzyılı kapsayan edebiyat tarihinin ilk dönemi olan lon çağı ve Attıke Çağı üzerine edebiyat tarihi dersleri verilmektedir 3 ve 4 yıllarda öğrencilere Yunan kültürünün belli başlı temsilcileri olan yazar ve ozanlardan (Homeros, Platon, Ksenophon, Herodotos, Euripides) özgün parçalar okutulmakta, klasik metinler filolojik açıdan ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra şiir parçalarının vezinleri de İncelenmektedir. Ayrıca Yunan edebiyat tarihinin Attike çağının son dönemi ile Hellenistik Çağ üzerine edebiyat tarihi dersleri verilmektedir.

Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler filolog unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

• Ankara Üniversitesinde isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, lisans eğitim süresine dahil değildir.

Çalışma Alanları:

• Tercümanlık

• Turizm

• Yunanca okutmanlığı

• Dışişleri Bakanlığı

• Başbakanlık

• Genel Kurmay Başkanlığı

• Özel sektör