Urdu Dili ve Edebiyatı programı, yüzyıllardan beri Pakistan ve Hindistan’da edebiyat ve kültür dili olarak kullanılagelmiş ve bu dilde her sahada sayısız eserler ortaya koymuş tarihi inceler. Günümüzde Pakistan devletinin ulusal dili olan ve Hindistan’ın resmi dilleri arasında yer alan Urduca, Türklerin Hindistan’daki fetihlerini müteakip, o bölgenin mahalli dilleri ile Müslüman askerlerin konuştukları Farsça, Arapça ve Türkçe gibi dillerin karışımı ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde başta Pakistan ve Hindistan olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde yüz milyonlarca kişi tarafından konuşulmaktadır.

Programın amacı: Tarihi gelişim süreci içerisinde yoğun bir biçimde Türk kültürüyle yoğrulmuş Urducayı öğretmek ve bu dilde teşekkül eden müşterek kültürü ve yazılmış olan kaynakları araştırıp inceleyecek, tanıtacak ve ilmi usullerle yayın yapabilecek filologlar yetiştirmektir.

Ders içerikleri: Programda öğrenciler Urdu dili ve edebiyatı, tarihi, kültürü, dilbilgisi, konuşma, çeviri, edebi bilgiler, modern ve klasik metinler konularının yanı sıra Devanagari ve Hintçe Modern Metinler gibi dersler de görmektedirler. Urdu Dili ve Edebiyatı programında verilen derslerde Allame Muhammed Ikbah, Asadullah Han Galib, Mir Taki Mir, Hace Mir Derd Muhammed Refi Sevda, Rabindranath Tagore gibi ünlü şairleri ve eserleri hakkında bilgi verilmektedir.
Ders içerikleri: Servis ve pratik ders olarak İngilizce, Arapça ve Latince okutulmaktadır. Öğrenciler Rus dili ve grameri, Rusça sözlü anlatım, Rus edebiyatı, uygulamalı metin çalışması ve uygulamalı gramer derslerini almaktadır.

Çalışma Alanları.- Mezun olan öğrenciler başta üniversiteler olmak üzere, devlet kurumlarında ve özel şirketlerde istihdam edilmektedirler. Ayrıca öğretmen, araştırma görevlisi olabilmekte ve tercümanlık hizmeti verebilmektedirler.