Dilbilim programı; dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalıdır. Dilbilimin temel alanları olan sesbilim, biçimbilim, sözdizim ve anlambilimin dışında, disiplinlerarası etkileşimlerden doğan toplumdilbilim, ruhdilbilim, sinirdilbilim, uygulamalı dilbilim, dil edinimi, söylem çözümlemesi, tarihsel dilbilim gibi alanlar da bölümün odaklandığı çalışmalar içinde yer almaktadır.

Programın amacı: Dilin nasıl bir mekanizmaya sahip olduğu ve dilin nasıl inceleneceğini kavratmaktır. Dolayısıyla dilbilimciler, çok dil bilen kişiler olmak zorunda olmamakla birlikte, inceleme alanları belirli bir dil ile de sınırlı değildir.

Ders içerikleri: Dilbilimin temel inceleme alanları küçük-ölçekli ve büyük-ölçekli incelemeler olarak ikiye ayrılır. Birinci grup incelemeler daha çok dilin sesbilim, sesletim bilgisi, biçimbilim, sözcükbilgisi, sözdizimi, anlambilim bağlamındaki yapısal ve işlevsel özelliklerini ele alır. İkinci grup incelemeler ise dilin bireysel ve toplumsal özelliklere bağlı olarak ortaya çıkan görünümlerini araştırır. Bu incelemeler doğrultusunda bölümde Dil, Kültür ve İletişim, Sesbilgisi ve Sesbilim, Dilbilim Tarihi, Morfoloji, Sinirdilbilim, Metindilbilim, Medya ve Dil, Toplumdilbilim Uygulamaları, Dil ve Cinsiyet ve Söylem Çözümlemesi gibi dersler bulunmaktadır.

Program süresi 4 yıldır. Öğrenciler Dilbilimci unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

Çalışma alanları: Bir dilbilimci dil olgusunun önemli bir parametre olduğu her ortamda iş bulabilir; dahası yeni iş ortamları yaratabilir. Bu doğrultuda Dilbilim bölümü mezunlarının yaygın olarak çalıştığı alanlardan bazıları şöyledir:

  • Yazılım sektörü (Doğal dil işleme)
  • Reklam ajanslarında metin yazarlığı, yaratıcı yönetmenlik (creative director)
  • Pazar araştırma şirketlerinde dilbilim araştırma uzmanı
  • Özel eğitim kurumlarında İngilizce, yabancılar için Türkçe okutmanlığı
  • Çevirmenlik
  • Basın yayın kuruluşlarında dil uzmanlığı
  • Konuşma bozuklukları tedavisi